ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นิสิตงดการเข้ามาติดต่อหน่วยงานและงดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง ให้นิสิตงดการเข้ามาติดต่อหน่วยงานและงดกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19