E-book รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ

E-book รวบรวมผลงานวิจัยของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผลงานวิจัยในช่วงระหว่าง 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561)

สามารถเข้าชม E-book ได้ผ่านทางเว็บไซต์
https://anyflip.com/bookcase/jeqr