การเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา 2563
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
‘เปิดเทอม’ วันที่ 10 สิงหาคม 2563
.
‘นิสิตสามารถเช็คตารางเรียน/ ห้องเรียน / Links’
ได้ทางสำนักงานการทะเบียนจุฬาฯ www.reg.chula.ac.th
หรือฝ่ายวิชาการของคณะวิศวฯ / ภาควิชาฯ / หัวหน้ารายวิชา
.
วิชาบรรยาย : จัดการเรียนการสอน Online โดยอาจารย์ผู้สอนอาจจะนัดทำกิจกรรมหรือโครงงานเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
.
วิชาปฏิบัติการ : จัดการเรียนการสอนที่คณะฯ โดยคณะวิศวฯ ได้จัดเตรียมห้อง / พื้นที่รองรับสำหรับนิสิตที่มารอเรียนในวิชาปฏิบัติการ ณ อาคาร 3 คณะวิศวฯ ชั้น 3 ห้อง 315-322 ตั้งแต่เวลา 08:00-17:00 น.
.
ขอความร่วมมือเว้นระยะห่างทางสังคมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในคณะวิศวฯ จุฬาฯ
#ChulaEngineering