ผู้บริหารคณะฯ เยี่ยมเยียนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ศ. ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี และ รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี ได้ไปเยี่ยมเยียนภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยมี รศ. ดร.เขมรัฐ โอสถาพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม และคณาจารย์ประจำภาควิชาร่วมต้อนรับ เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมทั้งรับฟังข้อแนะนำต่าง ๆ จากคณาจารย์ สำหรับการร่วมกันพัฒนาคณะฯ และภาควิชาในอนาคตต่อไป