วิศวฯ จุฬาฯ ร่วมพัฒนาชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “การพัฒนาชุมชนในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ” ระหว่างการเคหะแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนการสร้างชุมชนยั่งยืนผ่านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะในชุมชนของการเคหะแห่งชาติโดยการสนับสนุนด้านบุคลากรและเครื่องมือเบื้องต้นในการจัดการสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนอย่างแท้จริง