คณาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ระลอก 2 ให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดี (สื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, และหัวหน้ากลุ่มวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยง จุฬาฯ (DRMIS) และ อาจารย์ ดร.จิง ถาง อาจารย์ประจำสำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่สำหรับสถานพยาบาล (BCP for EID in Healthcare Facilities)” ให้กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ และมีการถ่ายทอดสดไปยังเครือข่ายโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในต่างจังหวัด

ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ได้บรรยายในหัวข้อ “ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)” และ “Risk Assessment General Concept” หลังจากนั้น ผศ. ดร.ณัฏฐ์ และ อาจารย์ ดร.จิง ได้ร่วมกันจัด Risk Assessment Group Work เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เข้าร่วมการอบรมได้ลองประเมินความเสี่ยงสถานการณ์จำลอง COVID-19 ระลอกที่ 2

การอบรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก องค์การอนามัยโลก (WHO), มูลนิธิกรมการแพทย์, และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข