ผู้บริหารคณะฯ เยี่ยมเยียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ไปเยี่ยมเยียนภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ศ. ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณาจารย์ประจำภาควิชาร่วมต้อนรับ เพื่อพบปะพูดคุย พร้อมทั้งรับฟังข้อแนะนำต่าง ๆ จากคณาจารย์ สำหรับการร่วมกันพัฒนาคณะฯ และภาควิชาในอนาคตต่อไป