ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจทุกท่าน เรียนออนไลน์ได้ฟรีผ่าน YouTube ในรายวิชา Smart City กับการรับมือภาวะวิกฤติ จาก Achieve Studio

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนนิสิต และผู้ที่สนใจทุกท่าน เรียนออนไลน์ได้ฟรีผ่าน YouTube ในรายวิชา Smart City กับการรับมือภาวะวิกฤติ จาก Achieve Studio
โดยวิทยากร
– รศ. ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Teaser แนะนำรายวิชา

EP.1 Smart Energy In Smart City

EP.2 Microgrid คืออะไร

EP.3 ระบบสารสนเทศกับการรับมือภาวะวิกฤติ

EP.4 จาก Data สู่ Infodemic

#AchievePlus #AchieveStudio #NewNormal