คณะวิศวฯ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาจากนิสิตเก่า วศ.2534

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 ผศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนิสิตเก่า วศ.2534 จำนวน 175,000 บาท