คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 38 ปี สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาฯ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี ได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย