ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.อังคีร์ ศรีภคากร
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563