กิจกรรม One Day Tour | Learn Do Share ณ บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ภารกิจบริหารและธุรการด้านวิรัชกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม One Day Tour | Learn Do Share ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุก ๆ ภาคการศึกษา โดยในปีการศึกษาที่ผ่าน ๆ มานั้น การดำเนินกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นสำคัญ แต่สำหรับในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 นี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตต่างชาติมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้งโฮมสเตย์ บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ มีนิสิตต่างชาติ นิสิตไทย และบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 25 คน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมแรกคือ การทำกระเป๋าผ้ามัดย้อมจากสีที่ได้จากธรรมชาติ โดยสีที่นำมาใช้ได้จาก “ลูกจาก” ซึ่งเป็นพืชที่พบได้มากในชุมชนนี้ คนในชุมชนจึงนิยมผลิตผลจากต้นจากมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น นำลูกจากมาทำอาหาร นำใบจากมาสานเป็นภาชนะ และนำเปลือกของลูกจากมาทำเป็นสีย้อมผ้า เป็นต้น ต่อจากนั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลองทำขนมถ้วยด้วยวิธีการที่ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนมากนัก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจึงสามารถจดจำส่วนผสมและวิธีการทำแล้วนำกลับไปทำด้วยตนเองได้อีกด้วย นอกจากนั้นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของ One Day Tour | Learn Do Share ในครั้งนี้ก็คือ การทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนด้วยการเทน้ำจุลินทรีย์ที่หมักจากพืชผักผลไม้ด้วยวิธีการธรรมชาติลงในคลองเพื่อเป็นการช่วยบำบัดน้ำเสียในคลองเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

#ChulaEngineering #InnovationTowardSustainability