พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในระบบนิเวศน์มายคอร์สวิลล์ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ บริษัท โกลบิชอคาเดเมีน (ไทยแลนด์) จำกัด และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ – ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ นายธีรกร อานันโทไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โกลบิชอคาเดเมีน (ไทยแลนด์) จำกัด และ ศ. น.สพ. ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีในระบบนิเวศน์มายคอร์สวิลล์ ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัท โกลบิชอคาเดเมีน (ไทยแลนด์) จำกัด และ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ. ดร.อติวงศ์ สุชาโต รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์การเรียนรู้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ศ. สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน