คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ที่ได้รับทุนวิจัย “โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 18

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 รศ. ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล รองคณบดี รศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดี ผศ. ดร.พรรณี แสงแก้ว ผู้ช่วยคณบดี และคุณสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.จุฑามาศ รัตนวราภรณ์ ประธานหลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช ในโอกาสที่ได้รับทุนวิจัย “โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทยเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปีที่ 18 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากผลงานวิจัย “ไหมไทย” จากอุตสาหกรรมสิ่งทอ สู่นวัตกรรมเพื่อการแพทย์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมกับโปรตีนไหมไทย เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อ (กระดูกเทียม หลอดเลือดเทียม ผิวหนังเทียม) และระบบนำส่งและควบคุมการปลดปล่อยยา