แนะนำการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

กำหนดการสมัครคัดเลือก

 • ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS64
  ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com/
 • รับสมัครผ่านระบบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2564 ที่เว็บไซต์ www.tcas.atc.chula.ac.th
 • การส่งใบสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564
  .
  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมการรับสมัครทั้งหมดได้ผ่านทางที่เว็บไซต์ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/TCAS1.html

#ChulaEngineering #CU #TCAS64