การยื่นแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) สำหรับสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 TCAS64

ผู้สมัครจะต้องทำการกรอกข้อมูลและรายละเอียดของแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ของตนเองผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์

https://portfolio.eng.chula.ac.th

ในระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2564 เท่านั้น

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร: 0-2218-6334-5, 0-2218-6333 หรือ 0-2218-6336 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือนอกเวลาราชการได้ที่ อีเมล: Vichakarn.eng@chula.ac.th