กำหนดการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2564

กำหนดการการคัดเลือกผู้สมควรรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับพระราชทานทุน แผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2564

นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กำลังจะจบการศึกษาและคาดว่าจะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ทุกคน ที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุ สามารถยื่นขอความจำนงขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ประจำปี 2564 ได้โดยกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ กำหนดส่งเอกสารการสมัคร ระหว่างวันที่ 16-26 กุมภาพันธ์ 2564

คุณสมบัติ
1. มีสัญชาติไทย
2. มีผลการศึกษาดีเยี่ยม ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีปฏิทิน
4. มีความประพฤติดีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม
5. มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ โดยจะต้องมีเอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพในวันสัมภาษณ์
6. มีความตั้งใจและมีศักยภาพที่จะศึกษาวิชาการขั้นสูง
7. มีการแสดงผลการทดสอบภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสถาบันที่จะไปศึกษาต่อ (TOEFL หรือ IELTS)

สมัครผ่านทางเว็บไซต์ที่ https://docs.google.com/forms/d/1-9wP-eaC_YzNRtyHw6BWlVCdr1e5N_u7gNpgRvYlZ5s/edit?usp=sharing

หรือสแกน qr code

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
น.ส.สุภัชชา เหมรัตนธร (พลอย) ห้อง 122 ชั้น 1 อาคาร 3
โทร. 095 505 9669
e-mail:supatcha.h@chula.ac.th

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
กำหนดการการคัดเลือกผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับพระราชทุนมูลนิธิอานันทมหิดล
82kB