คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่
ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ศรีเจริญชัยกุล (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต รัตนธรรมสกุล (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
ศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
ศาสตราจารย์ ดร.ทศพล ปิ่นแก้ว  (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ เรืองรัศมี (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”