ทีม Staplect จากจุฬาฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge 2021

ขอแสดงความยินดีกับทีม Staplect จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin ทีม Staplect ประกอบไปด้วยสมาชิก นายกฤษฏิ์ อุทัยสาง (นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) นายชวโรจน์ ทองโพช (นิสิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ) นายธนภัทร์ พรศิริอนันต์ (นิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ) และนางสาวนภัสสร ตรัยวิรัชกุล (นิสิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ) และมีอาจารย์ ดร.จิง ถาง (อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ) เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำทีม

Source: https://web.facebook.com/watch/live/?v=133150398679561
Source: https://web.facebook.com/watch/live/?v=133150398679561

การแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge จัดขึ้นโดยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยเป็นการแข่งขันสตาร์ทอัพสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีการจัดมายาวนานที่สุดในเอเชีย สำหรับการแข่งขันในปี พ.ศ. 2564 ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ภายใต้หัวข้อ “Growing Beyond Profit with Sustainable Innovation 2021” และมีผู้เข้าร่วมแข่งขับจำนวน 58 ทีมจาก 8 สถาบันการศึกษา

ทีม Staplect ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะเลิศ และได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับสิทธิการเข้ารอบการแข่งขันระดับโลกต่อไป