คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564

สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย https://www.register.gradchula.com

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โทรศัพท์ 02-2186579
Email : wanna@chula.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.civil.eng.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
โทรศัพท์ 02-2186494
Email : eeinfo@chula.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.ee.eng.chula.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โทรศัพท์ 02-2186610, 061-4429095
Email : k.kunlaya@gmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
โทรศัพท์ 02-2186614-17
Email : Ieeng2018@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://ienext.eng.chula.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
โทรศัพท์ 02-2186878-82
เว็บไซต์ : www.chem.eng.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม
โทรศัพท์ 02-2186919
เว็บไซต์ : www.mining.eng.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 02-2186667
Email : Khemarath.o@chula.ac.th
เว็บไซต์ : www.env.eng.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
โทรศัพท์ 081-6208726

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
โทรศัพท์ 02-2186942-3
เว็บไซต์ : www.metal.eng.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์ 02-2186959, 095-6698268
Email : grad@cp.eng.chula.ac.th
เว็บไซต์ : www.cp.eng.chula.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์
โทรศัพท์ 02-2186781
Email : nutech.chula@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ne.eng.chula.ac.th/wp/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
โทรศัพท์ 02-2186455, 02-2186719

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตรสหสาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช
โทรศัพท์ 02-2186793 ต่อ 13
Email : Tanakit.s@chula.ac.th
Facebook : วิศวกรรมชีวเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Biomedical Engineering Chulalongkorn

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตรวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
โทรศัพท์ 02-2187813
Email : Tanakit.s@chula.ac.th, Rawiwan.ch@chula.ac.th
เว็บไซต์ : www.defengtech.eng.chula.ac.th
Facebook : Defense Engineering and Technology, Faculty of Engineering CU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต
โทรศัพท์ 02-2186804, 064-9834495
Email : cuse.chula@gmail.com
เว็บไซต์ : cuse.eng.chula.ac.th