คณะวิศวฯ ให้การต้อนรับครูและนักเรียน โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รศ. ดร.อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีและนายทะเบียน ผศ. ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ ผศ.ตะวัน ปภาพจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักบริหารหลักสูตรวิศวกรรมนานาชาติ และ ผศ. ดร.ฟ้าลั่น ศรีสุริยชัย ผู้ช่วยคณบดีและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม ได้ให้การต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยการมาเยือนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องสมุด ห้อง MI Center ห้องปฏิบัติการของ ISE และภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม