พิธีรดน้ำขอพรจากคณบดี เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เนื่องในโอกาสวันมหาสงกรานต์ ประจำปี 2564