ขั้นตอนการขอเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เฉพาะกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น

ขั้นตอนการขอเข้ามาปฏิบัติงานภายในคณะวิศวฯ จุฬาฯ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เฉพาะกรณีเร่งด่วนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น
.
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราวการจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวฯ เนื่องจากการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ลงวันที่ 18 เมษายน 2564