กิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2564 : คลินิกกิจกรรมพัฒนางาน ครั้งที่ 3

ภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร ภายใต้กลุ่มภารกิจแผน ยุทธศาสตร์และบริหารคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนางานของคณะวิศวฯ จุฬาฯ ประจำปี 2564 โดยจัดกิจกรรมคลินิกพัฒนางาน ครั้งที่ 3 เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา รู้กิจการพานิช ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นผู้ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานของกลุ่มกิจกรรมพัฒนางานและติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมพัฒนา ครั้งที่ 3 ในใบงานที่ 3 การประเมินผลการดำเนินงาน และ ใบงานที่ 4 การออกแบบโปสเตอร์ โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรสายสนับสนุนจากภาควิชาและส่วนกลาง เข้าร่วม จำนวน 12 กลุ่มกิจกรรม จำนวนบุคลากร 30 ท่าน