ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการคณะวิศวฯ จุฬาฯ โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย วันที่ 14 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564

ขยายเวลาปิดสถานที่ทำการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย
วันที่ 14 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2564

ตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาการปิดสถานที่ทำการชั่วคราว การจัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
https://www.chula.ac.th/news/47612/