คณะวิศวฯ ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา พนมเชิง
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ วรรณโสภาคย์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คิม
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิศวกรรมเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา เมธาอาภานนท์
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิศวกรรมเคมี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ประเสริฐธรรม
เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ในสาขาวิศวกรรมเคมี