ขอแสดงความยินดีแด่ รศ. ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “รองศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.เสวกชัย ตั้งอร่ามวงศ์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิศวกรรมโยธา