ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรวิศวฯ ที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 4 “Chula Safety 2021 ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยังยืน”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานสัปดาห์ความปลอดภัย ครั้งที่ 4 “Chula Safety 2021 ชีวิตวิถีใหม่สู่ความปลอดภัยอย่างยังยืน”

รางวัลบุคลากรด้านความปลอดภัยโดดเด่น
คุณชนัญญา เพิ่มชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ จุฬาฯ

รางวัลบุคลากรด้านความปลอดภัยดีเด่น
คุณพงษ์ยุทธ ศรีพลอย
ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ คณะวิศวฯ จุฬาฯ