RESEARCH

สอวช. สกสว. และ สวทช. โดยร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ซึ่งได้ทำความร่วมมือกับ The Royal Academy of Engineering (RAEng) ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครอาจารย์ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme 2022) ปิดรับสมัครวันที่ 29 ตุลาคม 2564

ไฟล์แนบ
 
ไฟล์
ขนาด
ไฟล์
1
ประกาศและใบรับสมัคร
298kB