แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS65 และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านรายละเอียดได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/16oO9koZO8NF8prHIgCTMqyhMxk18JQP8