ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมตอบแบบสอบสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/yKVPXaVtzv8T91LbA หรือสแกน QR Code

เริ่มดำเนินการในวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

คำชี้แจง: แบบสำรวจความพึงพอใจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนปฏิบัติงานของภารกิจบริหารคุณภาพองค์กร จัดทำขึ้นเพื่อที่จะประเมินระดับความพึงพอใจในด้านต่างๆ และเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป