ฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิตคณะวิศวฯ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมค่ายอาสา ณ ตำบลบ้านก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 รศ. ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เจ้าหน้าที่กิจการนิสิตและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลเพื่อทำกิจกรรมค่ายอาสา ณ ตำบลบ้านก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการค่ายนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะพิจารณาถึงความจำเป็นของพื้นที่และความร่วมมือของชาวบ้าน

สืบเนื่องจากปี 2563 ที่ผ่านมา กลุ่มนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้มีโอกาสลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านเพื่อทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนที่แท้จริงของชุมชน โดยกิจกรรมเริ่มจากการลงสำรวจในพื้นที่ และร่วมทำประชาคมกับชาวบ้านตำบลบ้านก้อ ตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 และพบว่าชาวบ้านประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำใช้ในภาคการเกษตร จึงเล็งเห็นร่วมกันว่าควรมีการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ขึ้น เพราะการสร้างฝายจะทำให้สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ ชะลอและลดความรุนแรงของน้ำป่า ช่วยให้ป่ามีความชุ่มชื้นส่งผลดีต่อระบบนิเวศ จึงได้ใช้พื้นที่บ้านก้อจอก หมู่ 3 เป็นพื้นที่นำร่อง ได้ร่วมกันทำฝายในพื้นที่ชุมชน จำนวน 7 ฝาย ประกอบด้วยฝายชะลอน้ำความกว้าง 9 เมตร 1 ฝาย ฝายดักตะกอนความกว้าง 3 เมตร 6 ฝาย นอกจากนี้ยังมีการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิงขนาดความกว้าง 1-2 เมตร อีกจำนวน 12 ฝาย