ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2565

แบบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์/นักวิจัย ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565
https://forms.gle/zJQwSM1WgYRXbE1RA

แบบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565
https://bit.ly/38Uwo0n