คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับเปิดเทอม 2/2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้อนรับเปิดเทอม 2/2564
.
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ร่วมมือกันปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด
.
ด้านการเรียนการสอนและการวิจัย รวมทั้งกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ในรูปแบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 มกราคม 2565*
*หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป จะมีประกาศแจ้งให้ทราบโดยเร็ว
.
บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย (Work from Home) ระหว่างวันที่ 4 ถึง 14 มกราคม 2565 เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติงาน
โดยต้องแจ้งล่วงหน้าผ่านการกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ของทางคณะวิศวฯ จุฬาฯ
.
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์สำนักบริหารกิจการนิสิต (www.sa.chula.ac.th)