พิธีรับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพ ISO 13485 : 2016 สำหรับโครงการวิจัยเพื่อผลผลิต พัฒนาระบบหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบใบประกาศรับรองคุณภาพ ISO 13485 : 2016 จากคุณฉัตวิทัย ตันตราภรณ์ ผู้จัดการทั่วไป TÜV SÜD Thailand สำหรับโครงการวิจัยเพื่อผลผลิต พัฒนาระบบหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต

โดยโครงการวิจัยเพื่อผลผลิต พัฒนาระบบหุ่นยนต์กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีอาการอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล, ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท แฮ็กซ์เตอร์ โรโบติกส์ จำกัด (Haxter Robotics Co.,Ltd.)