ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2565 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัย ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2565 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2565

แบบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานของคณาจารย์/นักวิจัย ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2565
https://forms.gle/zJQwSM1WgYRXbE1RA

แบบขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 15-31 มกราคม 2565
https://bit.ly/38Uwo0n