ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าวและเสวนาออนไลน์ “เปิดมุมมองวิศวกรรมเพื่อการจัดการน้ำมันรั่วในทะเล”

ขอเชิญรับชมงานแถลงข่าวและเสวนาออนไลน์
“เปิดมุมมองวิศวกรรมเพื่อการจัดการน้ำมันรั่วในทะเล”

.
ในวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 13.00–15.00 น.
ผ่านทาง facebook.com/ChulaEngineering

.
พิธีเปิดกิจกรรมเสวนา
โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
กิจกรรมเสวนา “เปิดมุมมองวิศวกรรมเพื่อการจัดการน้ำมันรั่วในทะเล”
.
เหตุการณ์น้ำมันรั่ว ผลกระทบ และแนวทางการจัดการน้ำมันรั่วในทะเล
โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา
ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำมันรั่ว
โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
รองคณบดี ด้านยุทธศาสตร์นวัตกรรมและความยั่งยืน
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวหน้าหน่วยวิจัย Research Unit on Technology for Oil Spill and Contamination Management จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
แบบจำลองการคาดการณ์การเคลื่อนที่ของน้ำมัน และการใช้ประโยชน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุรักษ์ ศรีอริยวัฒน์
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
การวิเคราะห์ความสนใจต่อเหตุการณ์น้ำมันรั่วในทะเลบนสื่อสังคมออนไลน์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ ลีละวัฒน์
ผู้ช่วยคณบดี ด้านสื่อสารองค์กรและวิรัชกิจ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ดำเนินรายการ โดย ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา
ผู้อำนวยการโครงการ Industrial Liaison Program (ILP) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย