ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันโควิด-19

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
สวมหน้ากากอนามัย I เว้นระยะห่าง l หมั่นล้างมือ

แม้จะฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม 3 หรือเข็ม 4 แล้ว
เพราะวัคซีนช่วยลดโอกาสป่วยรุนแรงเท่านั้น

#ร่วมรณรงค์ป้องกันโควิด-19