ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (เข้าใหม่)

ทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
สำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 (เข้าใหม่)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น.