พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ดร.วิวัฒน์ วงศ์วราวิภัทร์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 2 ตึก 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า นายธนพร แสงไพฑูรย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด และผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยี ระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ บริษัท ดีไซน์ เกทเวย์ จำกัด ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาและต่อยอดให้กับนิสิตและคณาจารย์ รวมไปถึงผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีทางด้าน Digital Logic Design และ Programmable Logic Design Technology เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับประเทศสำหรับการยกระดับมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและส่งกลับสู่สังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น