คณะกรรมการกำหนดแผนงานกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรม หรือ iSPEED ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมการอบรมคณาจารย์ ภายใต้โครงการอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในรูปแบบใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการกำหนดแผนงานกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษาด้านวิศวกรรม (Intania Strategic Platform For Engineering Education Development) หรือ iSPEED ได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรมการอบรมคณาจารย์ จำนวน 45 คน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการอบรมคณาจารย์เพื่อพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาในรูปแบบใหม่

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4: การนิเทศการสอน – ประสบการณ์การเรียนรู้ และ Design Thinking ระหว่างวันที่ 25 – 26 ณ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร และ วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้อง i-SCALE 405 ชั้น 4 อาคารวิศวฯ 100 ปี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี แสงแก้ว ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์และวิรัชกิจ, ดร.ธัญญารัตน์ สิงหนาท, รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑินี มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนชัย สมิทธากร, อาจารย์บุญช่วย ทรัพย์มนชัย การอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการการทำงานร่วมกันระหว่างรายวิชาในหลักสูตร (Integrated curriculum), การวางแผนการวางผลระดับหลักสูตร, การประเมินผลการทำงานระดับหลักสูตร และกระบวนการ Design Thinking