คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งมอบและติดตั้งเครื่อง Sensor ตรวจวัดสภาพอากาศ มลภาวะและค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการ Sensor for all ปีที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุกุล รองคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ชรินพานิชกุล รองคณบดี พร้อมด้วย นางสงวน ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากร ได้ไปทำกิจกรรม CSR มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งมอบและติดตั้งเครื่อง Sensor ตรวจวัดสภาพอากาศ มลภาวะและค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการ Sensor for all ปีที่ 4 ณ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดพังงา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม CSR เพื่อลดปัญหามลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ Sensor for all ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่แข็งแกร่งในอนาคต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบและติดตั้งเครื่อง Sensor ตรวจวัดสภาพอากาศ มลภาวะและค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการ Sensor for all ปีที่ 4 ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางสาวคณาธิป สุขเจริญ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต และ คุณกรทิชาต์ วัฒนพันธุ์ นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน พร้อมทั้งมอบและติดตั้งเครื่อง Sensor ตรวจวัดสภาพอากาศ มลภาวะและค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการ Sensor for all ปีที่ 4 ณ โรงเรียนเกาะสิเหร่ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางเภาพรรณ วงค์ไทย ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกาะสิเหร่ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การเรียน ณ โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบและติดตั้งเครื่อง Sensor ตรวจวัดสภาพอากาศ มลภาวะและค่าฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการ Sensor for all ปีที่ 4 ณ โรงเรียนเกาะปันหยี จังหวัดพังงา โดยมีนางพนารัตน์ สุรียพันธุ์ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะปันหยี เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ

โดยกิจกรรม CSR ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริม Sustainable Development Goals (SDGs) ในเป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ 4 : รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน และเป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน