พิธีมอบทุนมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวีระวัฒน์ ชลายน ประธานกรรมการมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิอรุณ สรเทศน์ มอบทุนมูลนิธิ อรุณ สรเทศน์ ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 7 ทุน ดังนี้

ระดับปริญญามหาบัณฑิต จำนวน 2 ทุน ภาคการศึกษาละ 31,000 บาท

  1. นางสาวชนันดา ชื่นชม ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รับทุนต่อเนื่อง)
  2. นายสหรัฐ นิมมานโสภณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (รับทุนต่อเนื่อง)

ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 5 ทุน ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท

  1. นายสุรัชศริ วงศ์จิระจรัส ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รับทุนใหม่)
  2. นายสรวิชญ์ วันทนากร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รับทุนใหม่)
  3. นายฤทธิรงค์ เรืองแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รับทุนใหม่)
  4. นางสาวธวัลรัตน์ ลาภสิริสมสกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (รับทุนใหม่)
  5. นายธนพล ดำทอง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (รับทุนใหม่)