บุคลากรวิศวฯ รับรางวัลบุคลากรและส่วนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 ในงาน Chula Sustainability Fest 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลบุคลากรและส่วนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 ในงาน Chula Sustainability Fest 2022 จัดโดย SHECU ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ เวที Mini stage (ห้องอเนกประสงค์ C) อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ ดังนี้

รางวัลบุคลากรและส่วนงานด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565

  • ประเภทบุคคลที่เข้าร่วมประกวดครั้งแรก Silver Award
    นางสาวปภิญญา คุ้มครอง ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • ประเภทบุคคลที่มีผลงานด้านความปลอดภัยโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง Silver Award
    นายชัยภัทร จานุกิจ ภารกิจงานบริหารระบบกายภาพ
  • ประเภทส่วนงานเข้าร่วมประกวดครั้งแรก ประกาศเกียรติคุณ
    คณะวิศวกรรมศาสตร์
จากซ้ายไปขวา: นายกิตติณัฐ ชูเดช (หัวหน้าภารกิจบริหารระบบกายภาพ) นายชัยภัทร จานุกิจ (เจ้าหน้าที่ภารกิจบริหารระบบกายภาพ) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต ธงทอง (คณบดีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา) ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์) นางสงวน ภู่ระหงษ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร) นางสาวปภิญญา คุ้มครองสุข (เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร (ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย และอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

นอกจากนี้ ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้เข้าร่วมแสดงผลงานการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของส่วนงานต่าง ๆ ในงาน Chula Sustainability Fest 2022 ณ ห้องนิทรรศการ อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ