เที่ยวไทย ช่วยไทย ไปต่อด้วยกัน โดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เที่ยวไทย ช่วยไทย ไปต่อด้วยกัน
โดย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“เราเที่ยวด้วยกัน” โครงการที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการใช้จ่ายผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ธุรกิจการบิน เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน รวมถึงช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

ปัจจุบันโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ดำเนินการมาถึงเฟสที่ 4 และได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินโครงการดังกล่าวจะนำไปสู่การขับเคลื่อนสภาวะการบริโภคและการลงทุนให้กลับเข้าสู่ระดับปกติได้โดยเร็ว เพื่อร่วมกันพลิกฟื้นการเติบโตของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้กลับมาดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ การขับเคลื่อนโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะนำไปสู่การต่อยอดแนวคิดการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) เพื่อสร้างการท่องเที่ยวที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในวงกว้าง และสร้างความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง โดยในปัจจุบันเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ได้มีการจัดทำรายงานดัชนีการพัฒนาการท่องเที่ยว (Travel and Tourism Development Index: TTDI) เพื่อสำรวจการพัฒนาการท่องเที่ยวของนานาประเทศทั่วโลก และจัดอันดับเพื่อให้เกิดการแข่งขันซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ แนวคิด Green Tourism จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ค่าดัชนี TTDI ของประเทศไทยเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำที่ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างสมดุล และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” แสดงถึงการร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาชนชาวไทยในยามวิกฤต โดยผู้ท่องเที่ยวออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งและรัฐบาลออกอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งช่วยประคับประคองอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้คนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงวิกฤตโควิด 19 ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเปิดประเทศ มีนักท่องเที่ยวทยอยเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับแล้ว การนำเสนอคลิปวีดีโอนี้เพื่อเป็นภาพจำของความรู้สึกที่เราคนไทยจะไม่ลืมวันที่เราได้ช่วยกันยามยากอย่างอย่างไร

https://youtu.be/JXPK24sG3QU