เจ้าหน้าที่คณะวิศวฯ เก็บกระเป๋าที่นิสิตลืมไว้และส่งมอบคืนให้กับนิสิต

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 นายสุเมธ หาญใจไทย เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เก็บกระเป๋าของนิสิตที่ลืมไว้ในห้องเรียน 401 อาคารวิศวฯ 100 ปี โดยในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 นิสิตได้มารับกระเป๋าคืนพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณนายสุเมธ