นิสิตวิศวฯ รับรางวัล Honorable Student Award ของ HUAWEI ในงาน HUAWEI CLOUD DEVELOPMENT COMPETITION APAC FINAL 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับคุณรังรักษ์ ไมตรีบริรักษ์ และ คุณพัชริยา ปิยะอารมณ์รัตน์ นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (ภาคนอกเวลา) ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ญาใจ ลิ่มปิยะกรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัล Honorable Student Award ของ HUAWEI ในงาน HUAWEI CLOUD DEVELOPMENT COMPETITION APAC FINAL 2022 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์