คณะวิศวฯ ร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ไปร่วมแสดงความยินดีในวาระครบรอบ 34 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย