คณะวิศวฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 17 ท่าน พร้อมทั้งได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ศรีอินทาเนีย” เพื่อเป็นที่ระลึกและขอบคุณคณาจารย์ บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เปี่ยมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมมาเป็นระยะเวลานาน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี เป็นประธานในพิธี

รายนามผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 (เรียงตามตัวอักษร)

 1. นายจักรพันธ์ เมืองวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ
 3. อาจารย์ ดร.ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทับทิม อ่างแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 5. นายธเรศ ตาปิง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 6. นายธีระ ตาปิง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 7. นางสาวนพวรรณ คงเกษม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 8. นายเพิ่ม อ่อนประทุม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 9. นางพเยาว์ สนทนา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 10. นายภัทรนพธนัฐ รัตนเพียร ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ
 11. นายยุทธกาล สุวรรณเวช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
 12. นายรุ่งเรือง พุ่มพัดตุน ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. นางวนิดา พันวา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 14. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 16. นางสาวอรบงกช ภู่เกิด ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านห้องสมุด
 17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ทองทักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ใคร่ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของนายธีระ ตาปิง