พิธีส่งมอบระบบประปาขนาดกลาง“ยุววิศวกรบพิธ 50”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สรรเพชญ ชื้อนิธิไพศาล รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุรัฐ ขวัญเมือง ผู้ช่วยคณบดี และนิสิตชมรมค่ายอาสาพัฒนา ยุววิศวกรบพิธ 50 นำโดย นายจิรกิตติ์ ศิริพรหมสมบัติ ร่วมส่งมอบระบบประปาขนาดกลาง “ยุววิศวกรบพิธ 50” ให้กับพื้นที่หมู่ 9 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้ ร้อยตรีเสถียร สาระสิทธิ์ นายอำเภอละหานทราย เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมกับเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในพื้นที่